Menu

Vedtægter


FC SKANDERBORG

VEDTÆGTER

 

§ 1

Navn

Foreningens navn er FC Skanderborg.
FC Skanderborg har hjemsted i Skanderborg Kommune.
Foreningen er en videreførelse af samarbejdet mellem HI Skanderborgs - og Skanderborg Boldklubs fodboldafdelinger.

 

§ 2

Formål

FC Skanderborgs formål er at styrke og skabe et fællesskab baseret på udvikling, ligeværd og gensidig respekt. Foreningen vil øge interessen for fodboldspillet ved træning, deltagelse i turneringer og sociale arrangementer. Der skal være plads til udvikling for både bredde og talenter. Vi understøtter Skanderborg Kommune ved 

 • at tilbyde et aktivt tilbud til borgere i Skanderborg Kommune, der er med til at fremme sundheden
 • at skabe glæde ved at spille fodbold
 • at fremme fællesskab og sociale relationer
 • at fremme fodbold i Skanderborg kommune
 • at udvikle talentfulde fodboldspillere

 

§ 3

Medlemskab af organisationer

FC Skanderborg er medlem af Danmarks Idrætsforbund og DBU Jylland - og kan søge medlemskab i andre organisationer, som arrangerer turneringer i fodbold eller på anden måde arbejder i fodboldspillets interesser.

 

 

§ 4

Optagelse af medlemmer

Foreningen optager både aktive og passive medlemmer.

Optagelse af umyndige som medlem af klubben, kræver tillige samtykke fra forældreværge.

 

 

§ 5

Kontingent

Kontingent for såvel aktive som passive fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingent opkræves forud efter medlemmets eget periodevalg, indenfor de muligheder bestyrelsen har fastsat for det/den enkelte hold/årgang.

Bestyrelsen kan vedtage specifikke kontingentsatser for udviklingsprojekter af en maksimal varighed af 1 år per fastsættelse, hvorefter det evalueres om kontingentet stadig dækker et projekt eller skal indgå som fast tilbud og normal kontingentsats.

 

 

§ 6

Udmeldelse, karantæne og eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at skriftlig meddelelse om udmeldelse er kassereren i hænde senest 30 dage efter, at opkrævningen er udsendt, dog senest 1. marts (med virkning pr. 31. 12 året før) eller senest 1. september (med virkning fra 30. 6. samme år). Udmeldelse fritager ikke for betaling af eventuel kontingentrestance.

Når et medlem er kommet i kontingentrestance ud over 2 måneder, hvilket vil sige, at kontingentet ikke er betalt senest 3 måneder fra forfaldsdagen at regne, eller hvis et medlem har pådraget sig anden gæld til klubben, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel (skriftligt), udelukke den pågældende fra træning og kampe til forholdet er bragt i orden.

Såfremt forholdet ikke er bragt på plads inden yderligere 1 måned, kan medlemmet ekskluderes.

Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance eller anden gæld, kan optages på ny som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld.

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader klubbens interesser, enten ved personlig optræden eller ved handling, kan ekskluderes af bestyrelsen.

Et medlem, der ekskluderes kan stille skriftligt krav om at beslutningen efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

 

§ 7

Æresmedlemmer

Bestyrelsen alene træffer beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer og offentliggør en sådan beslutning på førstkommende generalforsamling.

Et æresmedlem er kontingentfrit medlem af foreningen.

 

 

§ 8

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med mindst tre (3) ugers varsel med opslag i klublokalerne samt ved bekendtgørelse i den lokale presse.

Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to (2) uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i klublokalerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

 

§ 9

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter samt navnene på de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg – herunder oplysning om, hvorvidt de pågældende modtager genvalg:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens handlingsplan for kommende år
 5. Budget og kontingentfastsættelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af klubben i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen eller ekstraordinær generalforsamling og som ikke er i kontingentrestance. Den til enhver tid siddende bestyrelse betragtes som aktive medlemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. For medlemmer under 18 år kan forældre eller værge udøve stemmeret.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, forældre/værger til medlemmer under 16 år.

 

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal i øvrigt indkaldes når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer indgiver begæring herom til formanden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter, at begæringen herom er fremsat med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst en (1) uges varsel ved opslag i klublokaler samt ved bekendtgørelse i den lokale presse. Indkaldelse opslås desuden på klubbens hjemmeside og udsendes som nyhedsbrev. Indkaldelse skal indeholde dagsorden.

 

 

§ 11

Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede.

Ved indgangen til generalforsamlingen eller den ekstraordinære generalforsamling udleveres en stemmemarkør for hver stemme, den pågældende deltager kan stemme med, hvilket indebærer, at forældre og værger kan få det antal stemmemarkører, der svarer til antallet af aktive spillere under 18 år i hjemmet, udleveret, hvis ikke den unge selv deltager og stemmer. Ved afstemninger optælles stemmemarkørerne og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

På begæring af mindst 1 stemmeberettiget medlem, skal afstemningen foregå skriftligt.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

 

 

§ 12

Bestyrelse, valg

Bestyrelsen sammensættes af 5 – 7 personer.

Valgbar til bestyrelsen er personer, der er fyldt 18 år.

Formanden vælges ved direkte valg, mens den øvrige bestyrelse selv konstituerer sig.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

På lige årstal vælges formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

På ulige årstal er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Såfremt en bestyrelsespost bliver vakant i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte relevante udvalg, hvis formand er et medlem af bestyrelsen.

Herudover kan bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper, der referer til et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger skal der udarbejdes et skriftligt referat.

 

 

§ 13

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet, forsynet med revisionspåtegninger, forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

 

§ 14

Tegningsregel og hæftelse

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Den samlede bestyrelse kan give fuldmagt til en bogholder/regnskabsfører, der ikke er medlem af bestyrelsen, til at varetage den daglige administration, herunder også fuldmagt til foreningens bankkonti via netbank. Alle betalinger skal godkendes af formand eller af et andet bestyrelsesmedlem inden effektuering.

Køb og salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Det påhviler ikke foreningens medlemmer / bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

 

§ 15

Revision

Foreningens regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor som vælges på generalforsamlingen for eet år ad gangen.

Revisionen skal udføres efter regler for foreninger, der modtager offentlige tilskud.

 

 

§ 16

Vedtægtsændringer

Ændringer i disse vedtægter kan ske når mindst 2/3 af de på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne.

 

 

§ 17

Foreningens opløsning

Bestemmelserne om klubbens opløsning kan kun tage på en – i dette øjemed – særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer (jf. § 9) stemmer for opløsningen på to på hinanden afholdt med mindst 3 ugers – og maksimalt 6 ugers mellemrum.

Ved eventuel opløsning fortsætter den siddende bestyrelse som forretningsudvalg, der træffer afgørelse om formuens anvendelse med den klausul, at formuen skal anvendes til idrætslige formål, primært fodbold, i Skanderborg by.

Ikke forbrugt udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. november 2005, revideret, 1. august 2013, 23. mart 2015, 29. marts 2016, 12. maj 2016 og 30. marts 2017.

 

Luk